Workshops tantra and shibari

BONDAGE WORKSHOP FOR COUPLES

Shibari Bondage a journey for couples that want to explore the wonderful world of Dark Eros throught the Japanese art of making knots ,Shibari . A session wil introduce you into the basic aspect of a Dominant /submision power exchange dinamic , basic concept and a fully introduction to kink regarding kink aware protocles, you will learn the basic on rope bondage to play with your partner on a safe way ,learn about tantra and massage as part of Concious Kink programe , this journey is around 4 hr and the cost is 250 eur

14 en 15 december komt mijn vriend mrVIKtor weer naar Zeeland om ons mee te nemen in een tantrisch bondage avontuur.
Op zijn unieke en inspirerende wijze deelt hij zijn enorme kennis over Kink, bondage en tantra.

Viktor aan het woord:

**We are all part of a universe where light and dark are part of one big world and when light is present our bodies expand in joy from that vital energy that is our life force, the sun. But light has its opposite force, and when dark is present we enter into another aspect of our lives as living creatures. Let the night come, and rejoice, and come inside! Yin and Yang. We can’t have one without the other.

Under this umbrella of understanding nature, we can say we are creatures of light and dark. In 1927 Jung coined a word to refer to all our aspects that remain hidden in the dark, and that we so diligently protect. He called it the Shadow, to mean the unknown dark side of the personality. Instinctive and irrational. Thanks to the tendency to reject or prefer to remain ignorant of the least desirable aspects of one’s personality, the shadow is largely seen as negative, something completely not necessary. The Shadow can also be a Font of Creativity. A place where we might learn, where we might come to understand ourselves a bit better as a whole, where we might find the light.

Embracing the shadow can be a very liberating process.

Very often we hear of all forms of non-traditional sexuality referred to as the Dark Side, aspects that must remain a secret, can never be exposed, or we will be socially (judged?) Condemned. Till 1967, all sex deviating from the norm was considered a psychological disease. Parafilia. Only in recent years has there been a shift in the way main stream society views this and so has become a little more acceptable.

In this workshop we will focus on all these aspects and the various practices of sexuality that remain hidden. We will use rope work and bondage as our guide on this walk through the labyrinth. We will learn to look for the sacred in these forces and their link to the four Elements (fire, earth, water and air). We will learn to create our own ritual and make our own sacred space, in which we can come to understand our Shadow as a force of transformation. Because if we want it our kinky self CAN become Tantric.

Translation:

** We maken allemaal deel uit van een universum waar licht en donker deel uitmaken van één grote wereld en wanneer licht aanwezig is, breiden onze lichamen zich uit in vreugde van die vitale energie die onze levenskracht is, de zon. Maar licht heeft zijn tegengestelde kracht, en wanneer donker aanwezig is, treden we als levend wezen een ander aspect van ons leven binnen. Laat de nacht komen en verheug u en kom naar binnen! Yin en yang. We kunnen het ene niet hebben zonder het andere.

Onder deze paraplu van begrip van de natuur kunnen we zeggen dat we wezens van licht en donker zijn. In 1927 bedacht Jung een woord om te verwijzen naar al onze aspecten die in het donker verborgen blijven en die we zo ijverig beschermen. Hij noemde het de schaduw, om de onbekende donkere kant van de persoonlijkheid aan te duiden. Instinctief en irrationeel. Dankzij de neiging om de minst wenselijke aspecten van iemands persoonlijkheid af te wijzen of liever onwetend te blijven, wordt de schaduw grotendeels als negatief beschouwd, iets dat helemaal niet nodig is. De schaduw kan ook een lettertype van creativiteit zijn. Een plek waar we misschien leren, waar we onszelf als geheel een beetje beter kunnen begrijpen, waar we het licht kunnen vinden.

Het omarmen van de schaduw kan een heel bevrijdend proces zijn. Heel vaak horen we van alle vormen van niet-traditionele seksualiteit die de Donkere Kant wordt genoemd, aspecten die geheim moeten blijven, nooit kunnen worden blootgelegd, of we worden sociaal (veroordeeld?) Veroordeeld. Tot 1967 werd alle van de norm afwijkende seks als een psychische ziekte beschouwd. Parafilia. Pas de laatste jaren is er een verschuiving opgetreden in de manier waarop de mainstream-maatschappij dit ziet en dus is het iets acceptabeler geworden.

In deze workshop zullen we ons concentreren op al deze aspecten en de verschillende praktijken van seksualiteit die verborgen blijven. We zullen touwwerk en bondage gebruiken als onze gids tijdens deze wandeling door het labyrint. We zullen leren zoeken naar het heilige in deze krachten en hun link met de vier elementen (vuur, aarde, water en lucht). We zullen leren om ons eigen ritueel te creëren en onze eigen heilige ruimte te maken, waarin we onze schaduw kunnen begrijpen als een kracht van transformatie. Want als we het willen, kan ons kinky zelf Tantric worden.

Praktisch:
14 en 15 december, 10.00 – 17.00
investering: 225 euro PP
1 dag meedoen kan ook: 100 euro PP

Inschrijven gaat als volgt: je stuurt een mail naar info@livingtouch.nl. Geef hierbij je motivatie voor deelname aan en je eventuele ervaring met tantra of bondage. Geen ervaring hebben is geen probleem, de juiste motivatie hebben is wel nodig. Wij sturen je dan een mail terug ter bevestiging waarna je kan overmaken naar NL52 RABO 0147921694 tnv. J.A. Jobse ovv. je naam en “workshop 27 oktober”. Pas na betaling is je inschrijving definitief. Je kunt tot 3 weken voor de workshop annuleren, met aftrek van 25 euro administratiekosten. Tot 2 weken voor het event 25 euro administratie kosten, je krijgt 75% van het overgebleven bedrag terug. Tot een week voor het event geen teruggave van deelnamegelden. Zie algemene voorwaarden livingtouch.nl

Tot in december!
Liefs,
Jessica & Viktor

Let’s play Bondage 

Opnieuw komt Viktor, onze specialist in Kink en bondage naar Zeeland om zijn kennis te delen.

Laten we Bondage spelen…..

” De eerste creatieve daad van de mens is spelen, en spel
is een activiteit van plezier en ontspanning
In de kindertijd is spel een natuurlijke manier om kennis te genereren, vaardigheden te verwerven die de ontwikkeling van communicatievaardigheden verrijken.
In spel gebruikt het kind een stok als een vliegtuig”
een acteur speelt een personage op een toneelstuk, zoals een muzikant een instrument bespeelt tijdens een concert”.

Dus, laten we bondage spelen op een rijke, creatieve en bewuste manier.

In deze workshop zullen we ervaren hoe we bondage kunnen leren als onderdeel van een tantrisch pad
Aan bod komen: 
* Het spel en de regels
* Verschillende aspecten en manieren in bondage
* Tools die kunnen worden gebruikt
* Touwwerk.

Bondage kan worden weergegeven als een obscuur concept met betrekking tot slavernij, maar in deze workshop zullen we er licht op laten schijnen en het als een spel zien, van waar we spelen en spelen….
Cowboy en indianen, of bandiet en dieven, waar altijd iemand eindigt dicht tegen een boom….

Wanneer: 22 februari
Lokatie: Middelburg
Tijd: 9.30 – 17.30
Investering: 100 euro voor deze dag
Wanneer je de avond ervoor ook meedoet betaal je 110 euro (ipv) 125 euro)
Wanneer je ook deelneemt de 23 februari met de tantra massage dag betaal je 175 euro voor beide dagen, of 200 voor 3 events.
Lunch: potluck style (iedereen neemt iets mee), vegetarisch
Inschrijven: mail ons op info@livingtouch.nl, met je motivatie voor deelname. Je inschrijving is bevestigd na overmaken van je bijdrage op: NL52 RABO 0147921694 tnv. J.A. Jobse ovv. je naam, workshop + datum”.

Jullie facilitators zijn: Viktor (MrViktantriko) en Jessica van Living Touch.

********************************************************

The first creative act of human being is play, and PLAY is activity engaged in for enjoyment and recreation.
In childhood, Play as exploration generate knowledge in a natural way, gaining abilities that enrich development on communication skill.
“a child at play may use a stick as an aeroplane”
an actor will play a character on a Play, as a musician will Play an instrument in concert.

And we say, let ’s Play Bondage as a creative, rich and conscious way to approach Bondage .
In this workshop we will experience how we can learn about bondage as part of my tantric Path

* The game and the rules 
* Different aspect and form Bondage 
* Tools that can be used
* Rope work

Bondage can be a very obscure concept related to slavery, 
but on this workshop we will put some light on it and 
see it like a game, from when the kids play, cowboy and indians, or bandid and thieves, where always someone end tight up to a tree…..

Feel welcome to play with us!

XXX Jessica and Viktor


10 and 11 november 2018
Tickets available www.livingtouch.nl

Surrender . Tantra and shibari
Twee dagen om de wondere wereld van Shibari-slavernij en tantra-massage te verkennen. Deze unieke ervaring nodigt je uit om meer te leren over de relaties, connecties, vertrouwen en het spel daarbinnen. Onderzoek met touwen, de kunst van Shibari, het vinden van het heilige, het ritueel, de sensualiteit, het maken van patronen op het lichaam, het ontdekken van een andere manier van spelen met terughoudendheid … allemaal op een veilige, normale en consensuele manier. Overgave is de metafoor voor de intieme daad van vertrouwen in de partner. We zullen leren werken met Shibari-knopen (Futumomo, Takatekote en meer), over veiligheid en de regels … maar bovenal, over Vreugde.

Naast de basistheorie van tantra en slavernij, zal deze workshop zich concentreren op het maken van knopen, een perfecte oefening voor degenen die al wat knowhow hebben, en de basis leren voor die mensen die net beginnen en die willen weten of ze spelen met knopen is echt iets voor hen.

Je kunt je inschrijven voor dag 1 of dag 2, of allebei maar je ontsnapt zeker niet aan de knopen! Elke dag nieuwe mogelijkheden.

Plaats: lokatie in Zeeland
datum 10 nov 10.00 – 18.00
11 juni 11.00 – 18.00
investering: 225 voor beide dagen
125 voor 1 dag
Open voor iedereen vanaf 18 die zich hiervoor interesseert. Voordat we je toelaten hebben we telefonisch contact als je nog niet bekend bent met ons werk.

aanmelden via: info@livingtouch.nl
informatie via 06-26336643

Facilitators: Viktor en Jessica. Viktor heeft een jarenlange achtergrond in Kink en recentelijk tantra. Jessica heeft een achtergrond in Tantra en recentelijk in bondage. Met hun verschillende achtergrond, talenten, maar dezelfde speelse energie vormen zij een inspirerend team.

Kijk voor meer info over ons werk op: www.livingtouch.nl (Jessica) enhttps://viktorioustantra.weebly.com/ (Viktor)

ENGLISH

Two days in which to explore the wonderful world of Shibari bondage and tantra massage. This unique experience invites you to learn more about the relationships, connections, trust and play there-in. Exploring with ropes, the Art of Shibari, finding the Sacred, the Ritual, the Sensuality, making Patterns on the body, discovering another way of Play with Restraint… all in a safe, sane and consensual manner. Surrender is the metaphor for the intimate act of trusting one’s partner. We will learn to work whit Shibari knots (Futumomo,Takatekote and more ), about safety and the rules… but above all, about Joy.

Besides the basic theory of tantra and bondage, this workshop will concentrate on the making of knots, a perfect practice for those who have some know-how already, and learning the basics for those people just starting out and who want to find out if playing with knots is truly something for them.

You can enrol for day 1 or day 2, or both but you certainly will not escape the knots! Everyday new possibilities.

With Love,
Jessica and Viktor​